నువ్వు ఇవ్వకుండా దేనినీ పొందలేవు... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నువ్వు ఇవ్వకుండా దేనినీ పొందలేవు..