తెల్లవారి పరిపాలనకి... మన నల్ల వారి పరిపాలనకి మధ్య తేడా... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
తెల్లవారి పరిపాలనకి... మన నల్ల వారి పరిపాలనకి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు అనిపిస్తుంది.. ౹౹ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ౹౹ Ram Karri