పూర్వ కాలంలో క్షౌరము కు ముహూర్తం నిర్ణయించారు ? దాని వెనుక ఆంతర్యం ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
పూర్వ  కాలంలో క్షౌరము కు ముహూర్తం నిర్ణయించారు ? దాని వెనుక ఆంతర్యం ? ౹౹ Ram Karri