మంగళకరమైన మాట తీరు మనిషి సంస్కారానికి గీటురాయి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 మంగళకరమైన మాట తీరు మనిషి సంస్కారానికి గీటురాయి ౹౹ Ram Karri