ఇది ఖచ్చితంగా చదివి... సత్యం తెలుసుకోండి... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఇది ఖచ్చితంగా చదివి... సత్యం తెలుసుకోండి... || Ram Karri