ఎవరు పేదవారు ? ఎవరు ధనవంతులు ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఎవరు పేదవారు ? ఎవరు ధనవంతులు ? || Ram Karri