సరిగ్గా 100 సంవత్సరాలకు పూర్వం...
ఇదే అక్టోబర్ నెలలో సాయి సజీవంగా ఉన్నప్పుడు, ఆయన సన్నిధిలో జరిగిన యధార్ధ ఘటన..

బాబా సమాధి చెందడానికి సరిగ్గా 7 రోజులు ముందు జరిగిన ఘటన ఇది.

ఇద్దరు దూర్వీశులు పులిని ఆధారంగా చేసుకుని ఊరూరూ త్రిప్పుతూ జీవించేవారు.ఒకరోజు దానికి రోగం వచ్చింది.మందులు పనిచేయలేదు.బాబా గురించి విని విశ్వాసంతో దానిని శిరిడీకి తీసుకుని వచ్చారు.పెద్దగొలుసులతో కట్టి ద్వారకామాయిలోకి తీసుకొచ్చారు.దానిని చూడగానే పరమభక్తులు కూడా ప్రాణభయంతో పరుగులు తీసారు.మసీదులో బాబా ఒక్కరే ఉన్నారు.పులి ద్వారకామాయి మెట్ట్లు ఎక్కి బాబాను తదేకంగా చూసి,తోకను 3సార్లు నేలపై కొట్టి పెద్దగా గర్జించి ప్రాణం విడిచింది.

ఈ సంఘటన చూసిన సర్కస్ వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు.బాబా రోగాన్ని పోగొడతారని,రక్షిస్తాడని మేము ఎంతో విశ్వాసంతో వస్తే,పులినే మాకు లేకుండా చేసాడే అని వాడిపోయిన ముఖాలతో
మహరాజ్ "ఈ పులే మాకు జీవన ఆధారం. ఇక మేము ఎలా బ్రతకాలి.దీనిని ఇప్పుడు ఎక్కడ పూడ్చాలి? అని అన్నారు.

అప్పుడు సాయి మీరు ఏడవకండి. ఇది ఇక్కడ చావవలసిఉంది.ఇది ఎంతో పుణ్యజీవి.ఇప్పుడు ఇది పరమసుఖాన్ని పొందింది.దీనిని తకియా వెనకాల ఉన్న శివాలయంలో నంది దగ్గర దీనిని పూడ్చండి.ఇది ముక్తిని పొందుతుంది.మీ ఋణము నుండి , రాగబంధం నుండి మీ చేతుల మీదుగా ఇది విడుదల అవుతుంది అని తెలిపి,ఒక పరమ రహస్యాన్ని తెలిపారు.

"గత జన్మలో ఇది మీకు ఋణపడివుంది.ఆ ఋణాన్ని తీర్చుకోడానికి ఇది ఇలా జన్మించి మీకు సేవ చేసింది.అందుకే ఇంతవరకూ ఇది మీ ఆధీనంలో ఉంది.ఋణం తీరింది.వెళ్ళిపోయింది.అనవసరంగా శోకించవద్దని సాయి వారిని ఓదార్చారు.

ఋణానుబంధం తీరితే క్షణం కూడా ఎవరూ ఎవరితోనూ జీవించజాలరు అని చెప్పి పులికి అంతిమ యాత్ర సంస్కారాలు నిర్వహించారు.

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------