ఒక తరం ఈ ప్రపంచం నుండి కనుమరుగు అవ్వబోతోంది... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఒక తరం ఈ ప్రపంచం  నుండి కనుమరుగు అవ్వబోతోంది.