ఆలోచించండి ! ఆచరించండి ! అనుభవించండి ! " ప్రకృతిని గాలి పీల్చుకోనివ్వండి " ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ప్రపంచం ఆగిపోతుందని ఎవరైనా ఊహించారా ? ౹ ఆలోచించండి ! ఆచరించండి ! అనుభవించండి ! " ప్రకృతిని గాలి పీల్చుకోనివ్వండి " ! राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri