మాట మీద నిలబడటం వేరు
నిలబడే మాట పలకడం వేరు
                       మొదటిది నిజాయతీ
                       రెండవది దార్శనికతచెప్పింది చేయడం వేరు
చేసేది చెప్పడం వేరు
                        మొదటిది నిబద్దత
                        రెండవది పారదర్శకతఇతరుల మీద గెలవడం వేరు
ఇతరుల మదిలో నిలవడం వేరు
                       మొదటిది తంత్రం
                       రెండవది తత్వంఎంత దూరమైనా వెళ్ళడం వేరు
ఎంత దూరం వెళ్ళాలో తెలియడం వేరు
                       మొదటిది సాహసం
                       రెండవది వివేకంఎలాగైనా చేయడం వేరు
ఎలా చేయాలో తెలిసుండటం వేరు
                       మొదటిది చొరవ
                       రెండవది నేర్పుఇతరులపై చూపుడు వేలు ఎత్తడం వేరు
ఇతరుల కోసం పిడికిలి బిగించడం వేరు
               మొదటిది నింద నీడన అస్తిత్వం 
                రెండవది నీడ వీడిన చైతన్యంగెలవడం వేరు
గెలిపించడం వేరు
                       మొదటిది నేను 
                       రెండవది మేముసంఘం కట్టడం వేరు
సంఘటితం అవ్వడం వేరు
                       మొదటిది వ్యూహం 
                       రెండవది చైతన్యంమొదటిది కావాలోమాట మీద నిలబడటం వేరు
నిలబడే మాట పలకడం వేరు
                       మొదటిది నిజాయతీ
                       రెండవది దార్శనికతచెప్పింది చేయడం వేరు
చేసేది చెప్పడం వేరు
                        మొదటిది నిబద్దత
                        రెండవది పారదర్శకతఇతరుల మీద గెలవడం వేరు
ఇతరుల మదిలో నిలవడం వేరు
                       మొదటిది తంత్రం
                       రెండవది తత్వంఎంత దూరమైనా వెళ్ళడం వేరు
ఎంత దూరం వెళ్ళాలో తెలియడం వేరు
                       మొదటిది సాహసం
                       రెండవది వివేకంఎలాగైనా చేయడం వేరు
ఎలా చేయాలో తెలిసుండటం వేరు
                       మొదటిది చొరవ
                       రెండవది నేర్పుఇతరులపై చూపుడు వేలు ఎత్తడం వేరు
ఇతరుల కోసం పిడికిలి బిగించడం వేరు
               మొదటిది నింద నీడన అస్తిత్వం 
                రెండవది నీడ వీడిన చైతన్యంగెలవడం వేరు
గెలిపించడం వేరు
                       మొదటిది నేను 
                       రెండవది మేముసంఘం కట్టడం వేరు
సంఘటితం అవ్వడం వేరు
                       మొదటిది వ్యూహం 
                       రెండవది చైతన్యంమొదటిది కావాలో...
రెండవది కావాలో ఆలోచన మనదే ...
ఆచరణా మనదే ...