ఈ వస్తువులు రోజూ వాడుతాం కానీ వాటి ఉపయోగమేంటో తెలియదు. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఈ వస్తువులు రోజూ వాడుతాం కానీ వాటి ఉపయోగమేంటో తెలియదు ౹౹ Ram Karri