బొట్టు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
బొట్టు పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసుకోండి. | Ram Karri