ఆశౌచం ( మైల ) అంటే ఏమిటి ? ఎందుకు పాటిస్తారు ? పూర్తి విశ్లేషణ. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆశౌచం ( మైల ) అంటే ఏమిటి ? ఎందుకు పాటిస్తారు ? పూర్తి విశ్లేషణ ౹ ఆంగ్లములో చెబితే ఇంపు... భారతీయములో చెబితే చాదస్తం ౹ Ram Karri