మన పూర్వీకులు మనకి వారసత్త్వంగా అందించిన పద్ధతులు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మన పూర్వీకులు మనకి వారసత్త్వంగా అందించిన పద్ధతులు ౹౹ తులసి, వేప, రావి, ఈ మూడు చెట్లు మనకి దగ్గరగా ఉంటే కాన్సర్ మనకి దూరంగా ఉన్నట్టే ౹౹ Ram Karri