నేడే కోటి సోమవారం - కార్తీక సోమవారం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నేడే కోటి సోమవారం ౹౹ కార్తీక సోమవారం ౹౹ Ram Karri