మంత్రం నాదమవుతుంది. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆది పరాశక్తి / శ్రీచక్రం / మానవ దేహం || యంత్రం రూపమయితే, మంత్రం నాదమవుతుంది || Ram Karri