కల్పాలు ఎన్ని? అవి ఏవి ? ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది ఏ కల్పం ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
కల్పాలు ఎన్ని? అవి ఏవి ? ౹౹ ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది ఏ కల్పం ? ౹౹ Ram Karri