యువతకు దిశ హత్య కేసు నిందితులు చెప్పిన కొన్ని జీవిత సత్యాలు ఇవే.! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
యువతకు దిశ హత్య కేసు నిందితులు చెప్పిన కొన్ని జీవిత సత్యాలు ఇవే.! ౹౹ Ram Karri