భక్తి యోగం సులభ రీతిలో శ్రీమద్భగద్గీత నేర్చుకోండి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
సులభ రీతిలో శ్రీమద్భగద్గీత నేర్చుకోండి ౹ గీత నేర్చుకో - రాత మార్చుకో ౹ శ్రీమద్భగద్గీత 12 వ అధ్యాయం ౹ భక్తి యోగం - ద్వాదశోఽధ్యాయః ౹ రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర