భీష్మ ఏకాదశి - విష్ణు సహస్రనామం ఉద్భవించిన రోజు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
భీష్మ ఏకాదశి ౹౹ విష్ణు సహస్రనామం ఉద్భవించిన రోజు ౹౹ మాఘ శుక్ల ఏకాదశినే భీష్మ ఏకాదశి అంటాము ౹౹ Ram Karri