జయహో జిజియా భాయి... జయహో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 జయహో జిజియా భాయి... జయహో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్... మరలా ఎప్పుడయ్యా నీ రాక... నీ రాకకై వేయి కన్నులతో ఎదురు చూస్తూ...