మీరు జీవితంలో సౌఖ్యం కావాలనుకుంటున్నారా...? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మీరు జీవితంలో సౌఖ్యం కావాలనుకుంటున్నారా...? లేదా సంతోషం కావాలనుకుంటున్నారా... ? - ✍🏻 Ram Karri