మనవాళ్ళు ఉత్త వెధవాయిలోయ్... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
  “మనవాళ్ళు ఉత్త వెధవాయిలోయ్” ౹౹ Ram Karri