ఎక్కువ ఖరీదు కలిగిన బైక్ - ప్రాణాలను కబళించే ఒక యమపాశం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఎక్కువ ఖరీదు కలిగిన బైక్ ౹ ప్రాణాలను కబళించే ఒక యమపాశం | యువత , తల్లితండ్రులకు ఎప్పటికి అర్ధం అవుతుందో ? ౹ Ram Karri