మంచి రోజులు...

మంచి ఆలోచన ఉదయించిన రోజు మంచిరోజు..

మంచి మనసు తలపెట్టిన పని మొదలైన రోజు మంచిరోజు..

మంచి కోసం నువ్వు తపించిన నిముషం కలిగిన రోజు మంచి రోజు..

మంచి విషయం నువ్వు విన్న రోజు మంచి రోజు..

నీ కొరకు గాని, ఇతరుల కొరకు గాని పాటు పడే ప్రతి ఒక్క రోజు మంచి రోజు...

మంచిరోజులు ఏడు రోజులు ..

నీకు మంచి వారాలందిస్తూ మంచి నెలలు పంచే రోజులు మంచి రోజులు..

 ఏనాడైనా సెకను పెంచుకోక నిమిషం దాచుకోక ..నియమంగా సాగే రోజులు ఎప్పుడూ మంచి రోజులు...

 కీడు చేయునేమోనని రోజులు..పిచ్చి  భయం తోటి .. ప్రతి రోజు ను వారము అని పిలుస్తూ కావాలంటారు మంచి రోజులు...


పండగొచ్చినాడే మంచి రోజైతే పండగ ఏర్పాట్లు చేసినవి ఏ రోజులు..

ఉద్యోగం వచ్చిన రోజే మంచిరోజైతే ఆ యోగానికి సిద్ధం చేసిన రోజులు నీకు ఇంకా మంచి రోజులు...

అపజయం ,విజయానికి మెట్టయితే ఆ ధైర్యం పంచిన రోజులు మంచిరోజులు...

ఆనందం పంచిన రోజులు మంచి రోజులు అలాగే ఆందోళన లో ఆత్మనిబ్బరం ప్రసాదించిన రోజులు మంచిరోజులు...


---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------