శేషం కోపేన పూరయేత్ !! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
శేషం కోపేన పూరయేత్ !!