అంతర్జాతీయ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అంతర్జాతీయ ఎడమచేతి వాటం ప్రజల దినోత్సవం  ౹౹ హ్యాపీ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ డే ౹౹ International Left-handers Day ౹౹ Left Handers Day ౹౹ August 13 ౹౹ Ram Karri