మరణం సహజం - మరణం అవసరం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మరణం - జీవితం ౹౹ Death - Life ౹౹ మరణం సహజం - మరణం అవసరం ౹౹ Ram Karri