🍁అనవసరమైనవన్నీ  పట్టించుకోకండి🍁

ఒక  పాము   వడ్రంగి   దుకాణంలో లోకి   దూరి,   అక్కడ  వున్న   రంపం పై నుండి   ప్రాకినప్పుడు   పాముకు   స్వల్పంగా   గాయమైంది. వెంటనే   పాము   కోపముతో   రంపమును గట్టిగా   కరిచింది,   ఈసారి   పాము   నోటిలో  పెద్ద   గాయమై   రక్తం   వచ్చింది.

పాముకు   అసలేమి   జరుగుతుందో   తెలియక, రంపం   తనపై  ఎదురు  దాడి   చేస్తోందనుకుని,  వెంటనే   రంపమును   గట్టిగా   చుట్టుకుని,   తన   బలమంతా   వుపయోగించి,   రంపమునకు ఊపిరి   అందకుండా చేసి   చంపివేయాలని  నిర్ణయించుకొని,   చివరికి   తన   ప్రాణం   మీదకే    తెచ్చుకొంది.

మనము   కూడా   కొన్ని   సమయాలలో   ఆలోచన   లేకుండా,   ఆవేశంలో   మనకు   కష్టం   కలిగించిన   వారిపై   యిలానే   స్పందించి‌,   చివరకు   మనమే   ఆపదలకు   గురి  అవుతాము .

 జీవితంలో చాలావరకూ ఇలాగే కొనసాగితాయి. అసలు   జరిగినదానికి,   సంబంధం   లేదని   తెలుసుకొనే   లోపే,   జరగవలసిన   నష్టం   జరిగిపోతుంది ..

కనుక, జీవితంలో  ప్రశాంతంగా  వుండలంటే, కొన్ని   సార్లు, అనవసరమైన   పరిస్థితుల్ని,   మనుషులను,   వారి   ప్రవర్తనను,   వారి   మాటలను,   అసూయలను,   మరియు    ద్వేషాలను,   పట్టించుకోకుండా .. మరికొన్ని  సార్లు  అసలు  ప్రతిస్పందించకపోవడమే    మంచిది.

లోకాసమస్తా శుఖినోభవంతు💐

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------