తామెవరో తమకే తెలియని తూర్పు గోదావరి ప్రాంత ప్రజలు ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
తామెవరో తమకే తెలియని తూర్పు గోదావరి ప్రాంత ప్రజలు ! ౹౹ కోరంగీ సైక్లోన్ నవంబర్ 25, 1839 ౹౹ Ram Karri