అద్భుతమైన శ్లోకం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అద్భుతమైన శ్లోకం ౹౹ Ram Karri