దేవుడికి మధ్య సంభాషణ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
పేద భక్తుడికి , దేవుడికి మధ్య సంభాషణ ౹౹ Ram Karri