ఈ సృష్టిలో మన మాతృ భాషలు అయిన తెలుగు సంస్కృత భాషలను మించిన భాషలు లేనే లేవు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఈ సృష్టిలో మన మాతృ భాషలు అయిన తెలుగు సంస్కృత భాషలను మించిన భాషలు లేనే లేవు ౹ రండీ అన్య భాషలు వదిలి మాతృ భాషలు నేర్చుకుందాం ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri