అద్భుతమైన లైఫ్ ఖచ్చితంగా ఇలా సాధ్యం - పాత రికార్డులూ అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అద్భుతమైన లైఫ్ ఖచ్చితంగా ఇలా సాధ్యం ౹ పాత రికార్డులూ అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి ౹ Ram Karri