రెండు ఇడ్లీలు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
రెండు ఇడ్లీలు ౹౹ నా ఆలోచన తరంగాలు ౹౹ Ram Karri