అంతః శక్తి - హృదయ కమలం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అంతరాత్మ, అంతర్వాణి , అంతః శక్తి | హృదయ కమలం | Ram Karri