శ్రీ భగవద్రామానుజుల వారి జయంతి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
శ్రీ భగవద్రామానుజుల వారి జయంతి ౹ విశ్వాచార్యుడు ౹ లోకాన్ని ఎట్లా చూడాలో నేర్పిన మహనీయులు - భగవద్రామానుజులు ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः