సగం మృత్యువట ! మరి మృత్యువు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నిద్ర, సగం మృత్యువట! మరి మృత్యువు, ఆఖరి నిద్రట || Ram Karri