మన లక్ష్య సాధనలో పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మన లక్ష్య సాధనలో పాటించవలసిన నియమాలు ఏమిటి ? ౹ పెద్ద పెద్ద కలలు మన జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి ?  ౹ నీవు ఎంచుకున్న వృత్తిలో అద్వితీయంగా ఎదుగుట ఎలా ? ౹ మన లక్ష్యసాధనలో మనము లీనమైనపుడు జరిగే ప్రక్రియలేమిటి ? అవి ఎలా మనలను విజేతలుగా చేస్తాయి ? ౹ నీవు జీవితాన్ని ఎలా వుండాలనుకుంటున్నావు ?  ౹ పెద్ద పెద్ద కలలు, వాటిని సాధించే ప్రక్రియ ౹ రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri