నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో....కాలాన్ని కాదు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో....కాలాన్ని కాదు