నేను దేవుడిని చూశా...! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నేను దేవుడిని చూశా...!