జీవితమనేది ఒక చదరంగం... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
జీవితమనేది ఒక చదరంగం... ౹౹ Ram Karri