అతి శీతల గిడ్డంగిలో పని చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి కథ ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అతి శీతల గిడ్డంగిలో పని చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి కథ!