•             〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰🔼 *'రామాపురం'* అనే ఊళ్ళో రైలు దిగండి.

⏺  *'నమ్మకం'* అనే రిక్షాని మాట్లాడుకోండి.

🔼 *భక్తి* అనే పేటలోకి తీసుకెళ్ళమనండి.

 ⏺ *పాపం* అనే డెడ్‌ ఎండ్‌ వీధి వస్తుంది.

🔼 *పుణ్యం* అనే దాని ఎదురు సందులోకి ముందుకి సాగండి.

 ⏺ *ప్రార్ధన* అనే వంతెనని దాటండి.

🔼 *కర్మ* అనే సర్కిల్‌ వస్తుంది.

⏺ *దుష్కర్మ* అనే రెడ్‌లైట్‌ అక్కడ వెలుగుతూండవచ్చు.

 🔼 *సుకర్మ* అనే పచ్చలైటు వెలిగాక ముందుకి సాగండి.

⏺ *భజనమండలి* అన్న బోర్డున్న కుడి రోడ్డులోకి మళ్ళండి.

🔼అక్కడ రోడ్డు నాలుగు రోడ్లుగా చీలుతుంది.

 ⏺మొదటి మూడిటి పేర్లు - *అసూయ స్ట్రీట్‌, ద్వేషం సందు, ప్రతీకారం వీధి.*

🔼వాటిని వదిలి నాలుగో సందులోకి తిరగండి. దానిపేరు *సత్సంగం* వీధి.

⏺పక్కనే కనబడే *వందతుల* వీధిలోకి వెళ్ళకండి. అది వన్‌వే రోడ్డు.

🔼కాస్తంత ముందుకు వెళ్ళాక ఓ జంక్షన్‌ వస్తుంది.
అక్కడ ఎడమవైపు రోడ్డు పేరు *వ్యామోహం.*

⏺కుడివైపు రోడ్డు పేరు *వైరాగ్యం.* వైరాగ్యం వీధిలోకి వెళ్ళండి.

🔼ఎదురుగా మీకు *కైవల్యం* అనే మరో చౌరస్తా కనిపిస్తుంది.

 ⏺ *దయగల హృదయం -  భగవన్నిలయం* అన్న బోర్డున్న తెల్లరంగు ఇల్లు కనిపిస్తుంది.

☯గేటు దగ్గరున్న *ముక్తి* అనే తలుపు మిమ్మల్ని చూడగానే తెరుచుకుంటుంది.

ఇది  *దేవుడి ఇంటికి సరైన దారి.*

మీరు మీ బంధుమిత్రులకి కూడా ఈ దారిని తెలపండి.  లేదా సరైన దారి తెలియక వారు దారి తప్పిపోవచ్చు.

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భక్తి, మంత్రం, ధ్యానం  ఇలా...రకరకాల సాధన ఏదైనా గాని, చేసేవారు ఎవరైనా గాని తెలుసుకోవలసిన సూక్ష్మ విషయం ఇదే!


- స్వస్తి...