స్త్రీ తన రొమ్మును తాను స్వయంగా నెలకొకసారి పరీక్షించుకుంటే... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
స్త్రీ తన రొమ్మును తాను స్వయంగా  నెలకొకసారి పరీక్షించుకుంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ని చాలా ముందుగానే గుర్తించవచ్చు || Ram Karri