లోకం అంతా గురువులే... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నేర్చుకొనే స్వభావం ఉన్నవాడికి, లోకం అంతా గురువులే...| Ram Karri