చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు…మరిచిపోలేని గురుతులు…తరిగిపోని సిరులు ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
  జ్ఞాపకాల ఊరికి ప్రయాణం ౹౹ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు…మరిచిపోలేని గురుతులు…తరిగిపోని సిరులు !