తిట్టడం ఒక యోగం..తిట్టించడం ఒక భోగం... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
తిట్టడం ఒక యోగం.. తిట్టించడం ఒక భోగం.. తిట్టలేకపోవడం ఒక రోగం.. అందుకే చీవాట్లెట్టండి ౹౹ Ram Karri