నాకు బాగా నచ్చిన పాట... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నువ్వో రాయి... నేనో శిల్పీ చెక్కుతున్నంత సేపూ... గీత సాహిత్యం || Nuvvo Rai Neno Shilpi Song Lyrics in Telugu || నాకు బాగా నచ్చిన పాట ౹౹ Ram Karri