త్వమేవాహమ్‌ - తొలిసారి ఊపిరిని పీల్చిన క్షణం నుంచి ఆఖరిసారి ఊపిరిని... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
త్వమేవాహమ్‌ || తొలిసారి ఊపిరిని పీల్చిన క్షణం నుంచి, ఆఖరిసారి ఊపిరిని విడిచిపెట్టడం దాకా సాగే ప్రస్థానం పేరే...‘నేను’! || Ram Karri